Familie en relaties

Er zijn momenten in uw leven waarop u keuzes maakt. Ongemerkt kunnen deze keuzes juridische gevolgen hebben die u wellicht zelf niet overziet. Vandaar dat het goed is om daar met een notaris over te praten. Wij willen met u bekijken wat uw wensen zijn, wat u voor ogen heeft en hoe we daar de beste oplossing voor u bij zoeken.

Onderwerpen op deze pagina
  • Trouwen
  • Samenwonen
  • Kinderen
  • Uit elkaar gaan
  • Volmacht
  • Mediation
  • Levenstestament
zomer familie en realtie notaris hengelo

Trouwen

Een huwelijk sluit u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt trouwen in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen of trouwen op huwelijkse voorwaarden. Als u ‘gewoon’ trouwt is geldt vanaf 1 januari 2018 een beperkte gemeenschap van goederen. De bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk had blijven uw privévermogen, net zoals ontvangen schenkingen en erfenissen. Het vermogen dat de partners al gemeenschappelijk in eigendom hebben, valt door het huwelijk nu automatisch in het gemeenschappelijk vermogen. Als dat bezit met een schuld gefinancierd is, dan valt die schuld ook in het gemeenschappelijk vermogen. Het maakt daarbij niet uit bij wie je de schuld hebt. Dat kan nog wel eens tot niet-verwachte uitkomsten leiden.

Trouwde u vóór 1 januari 2018, dan ontstond automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekende dat alle bezittingen en schulden in principe gezamenlijk werden van de echtgenoten. Het is ook na 1 januari 2018 nog mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen, maar dat dient u dan bij huwelijkse voorwaarden vast te leggen.

Laat u goed informeren door de notaris en stel eventueel huwelijkse voorwaarden op, vooral als u tijdens de samenwoning bijzondere regelingen heeft getroffen in uw samenlevingsovereenkomst of indien u ongelijk heeft geïnvesteerd in gezamenlijke eigendommen zoals een woning!

Huwelijkse voorwaarden zijn een ‘overeenkomst’ tussen twee echtgenoten. Deze overeenkomst wordt opgesteld door een notaris. Het liefst vóór het huwelijk, maar het kan ook op een later moment. Een andere reden om te trouwen op huwelijkse voorwaarden kan zijn dat een van de echtgenoten een eigen onderneming heeft.

Wij vertellen u graag meer over de gevolgen en de mogelijkheden.

Samenwonen

Voor samenwoners heeft de wet niets geregeld. Als u gaat samenwonen zonder samenlevingscontract, blijft u voor de wet dezelfde status houden als toen u nog alleenwonend was. Voor een samenlevingscontract gelden weer andere regels dan bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

In een samenlevingscontract worden afspraken vastgelegd bij een notaris. Daarin kunt u afspreken hoe u omgaat met bijvoorbeeld gezamenlijke bezittingen of de zeggenschap over de kinderen.

Kinderen

Het hebben van kinderen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is verstandig om voor uw kinderen iets te regelen. Denk bijvoorbeeld aan voogdij: stel u overlijdt voordat de kinderen 18 jaar zijn. Aan wie vertrouwt u dan de opvoeding en verzorging van uw kinderen toe? Wist u dat u dit soort zaken bij ons kunt laten vastleggen? Zo bepaalt u zelf en niet de rechter, hoe en waar uw kinderen opgroeien.

Uit elkaar gaan

Zolang uw relatie goed is, denkt u er liever niet aan. Helaas kan een relatie eindigen. Voorkom dat uw relatie eindigt met allerlei ingewikkelde en juridisch onwenselijke gevolgen. Het scheelt als er een aantal regelingen zijn getroffen. Bij het eindigen van uw relatie helpen wij u om bijvoorbeeld de scheiding van uw vermogen zorgvuldig af te wikkelen. Of wij zorgen ervoor dat we middels mediation komen tot een passende oplossing. Laat ons u daarom ook hierover adviseren, liever eerder dan later.

Volmacht

Op het moment dat u uw wilsbekwaamheid verliest, kunnen anderen in uw plaats handelen. Vaak gebeurt dit al op informele basis. Uw kinderen gebruiken in uw plaats alvast uw bankpas. Ze betalen uit uw naam de rekeningen. Dat is zeker handig. Met een notariële volmacht kunt u er voor zorgen dat een ander juridisch gemachtigd is om in uw naam rechtshandelingen te verrichten. Op deze manier kunnen ook verdergaande handelingen, zoals het verkopen van een woning, uit uw naam gedaan worden.

Mediation

Bij mediation zorgen we voor de bemiddeling tussen twee of meer personen die er gezamenlijk moeilijk uitkomen. Het doel is om onderling tot een oplossing te komen. Het komt veel voor dat er niet meer gepraat wordt en dat er geen rechtstreeks contact meer is. Een wederzijds gebrek aan vertrouwen kan ook oorzaak zijn van een conflict.

Samen komen tot een oplossing met hulp van een onafhankelijke derde, namelijk de notaris. De oplossing die voor beiden partijen werkt is het doel. Dit doel bereiken we door de communicatie op gang te brengen en door de standpunten van beide partijen te horen.

Mocht u er om welke reden dan ook zelf niet meer uitkomen, neem dan contact met ons op. Wellicht dat wij in een onafhankelijke rol kunnen zorgen voor een werkbare oplossing.

Levenstestament

Het levenstestament is een testament dat werkt bij leven. Dit in tegenstelling tot een ‘gewoon’ testament dat zaken regelt bij overlijden. Met een levenstestament kunt u zaken regelen die ingaan bij leven. U machtigt personen die voor u beslissingen nemen als u zelf niet meer in staat bent om dat te doen. Dit kan zijn in geval van coma of dementie.

In een levenstestament kunt u wensen opnemen over financiële zaken, maar ook over medische en persoonlijke zaken. Bij wensen over medische zaken raden wij u aan om hierover in gesprek te gaan met uw huisarts.

Stel dat uw partner niet meer in staat is zelfstandig beslissingen te nemen. Stel dat er nu ook iets met u gebeurt. Voor een dergelijke situatie kan in het levenstestament worden opgenomen wat er dan moet gebeuren en wie de beslissingen mag nemen.