Berichten

Tienduizenden Nederlanders slachtoffer van dubieuze grondhandel

Grondhandel

RTL Nieuws bericht over de schaduwkant van de handel in kleine stukjes landbouwgrond. Dit werkt als volgt: de grondhandelaar koopt een perceel landbouwgrond, laat dit splitsten in kleine kavels en biedt deze vervolgens te koop aan. Daarbij wordt bij potentiele kopers de indruk gewekt dat de kavels op termijn geschikt zullen zijn voor bebouwing. De kopers betalen een prijs die veel hoger ligt dan de prijs voor gewone landbouwgrond. Na de aankoop blijkt dat het gaat om een gewoon perceel landbouwgrond en niet meer dan dat. Veel kopers zijn hierdoor gedupeerd.

Als koper moet je een weloverwogen besluit kunnen nemen over het wel of niet aankopen van de grond op basis van de juiste informatie. De agri-notaris is onafhankelijk en onpartijdig en is verplicht alle partijen voor te lichten over de gevolgen van de transactie. Als er sprake is van bijzondere risico’s heeft de notaris een waarschuwingsplicht.

De agri-notaris heeft een cursus kunnen volgen over deze grondspeculatie en wordt daarbij gewezen op de risico’s, niet alleen voor de klant, maar ook voor de notaris zelf.

(Dit stuk is geschreven door onze notaris voor de agri-notaris.nl)

Boeren kritisch over natuurorganisaties

Boeren kritisch over natuurorganisaties

Agrio hield een enquête onder boeren om te vragen hoe zij denken over agrarisch natuurbeheer. Daarbij was Agrio vooral geïnteresseerd in het standpunt van de grote stillere middengroep onder de boeren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een meerderheid van de boeren natuurorganisaties matige tot slechte natuurbeheerders vindt, zij krijgen van de boeren een onvoldoende (5,4). Boeren geven wel aan zelf meer aan agrarisch natuurbeheer te willen doen, mits daar een passende vergoeding tegenover staat. Daarnaast geeft ongeveer 13% van de boeren aan bereid te zijn een deel van hun grond om te zetten in natuur tegen een afwaardeervergoeding en als er een beheercontract van minimaal 15 jaar kan worden gesloten.

Uit het artikel blijkt ook dat het beleid van de provincies is om via gebiedsgerichte aanpak processen op gang te brengen. Deze gebiedsgerichte aanpak kan nog wel eens de oplossing zijn voor o.a. ook het stikstofprobleem. Laat boeren zelf praten over de indeling van hun gebied en laat boeren zelf zorgen voor de natuur in hun gebied. Dat kan nog wel eens heel goed uitpakken.

(Dit stuk is geschreven door onze notaris voor de agri-notaris.nl)

Zes veeboeren in Overijssel laten zich uitkopen

Zes veeboeren in Overijssel laten zich uitkopen

De Provincie Overijssel meldt dat zes boeren in Overijssel zich laten uitkopen door de provincie, zo blijkt uit dit artikel in Nieuw Nieuws. De betreffende bedrijven liggen allemaal nabij stikstofgevoelige Natura 200 gebieden. Geen van de betreffende boeren had een opvolger.
Gert Harm ten Bolscher geeft aan dat er nog wel wat hobbels te nemen zijn. Daarbij valt te denken aan de fiscale aspecten van de bedrijfsbeëindiging of het beroepsverbod dat deel uitmaakt van de regeling. Ook de wens om op het erf te kunnen blijven wonen en daar andere activiteiten te ontplooien behoeft aandacht. Volgens Ten Bolscher zou het goed zijn als het ministerie deze zaken nog eens onder de loep neemt.

 De beëindiging van een bedrijf heeft niet alleen een grote impact op de boer zelf, maar op de hele familie. De agri-notaris heeft oog voor de belangen van alle partijen die bij het proces zijn betrokken. Ook bij een bedrijfsbeëindiging heeft de inschakeling van de agri-notaris een toegevoegde waarde.

(Dit stuk is geschreven door onze notaris voor de agri-notaris.nl)

Geen extra vergunning nodig voor weidegang

Melkvee.nl gaat in op de uitspraak van de Raad van State waarin is beslist dat geen extra vergunning nodig is voor het weiden van koeien. De Raad van State bepaalde dat er bij meer beweiding minder stalmest wordt uitgereden en dat extra weiden dan ook geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur. Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland en Omgeving bij LTO, is blij met deze uitspraak. LTO heeft zich altijd fel tegen een dergelijke vergunning verzet.

Een gewone melkveehouder die zijn vergunningen op orde heeft hoeft geen verdere actie te ondernemen volgens Trienke Elshof. Dat kan anders zijn als een aanpassing van de vergunning speelt of een handhavingsverzoek. Deze boeren zullen moeten aantonen dat de grond die zij gebruiken ook al landbouwgrond was op het moment dat het betreffende natuurgebied werd aangewezen, maar LTO verwacht hiermee geen problemen. Bekeken wordt nog of de uitspraak extra stikstofruimte kan opleveren, omdat de grond die in de loop van de jaren aan de landbouw is onttrokken nu niet meer wordt bemest.

Als agri-notaris ben ik van mening dat het goed is dat er op dit punt geen extra vergunning nodig is. De agrarisch ondernemer heeft al genoeg aan zijn hoofd en het is soms een hele puzzel voor die ondernemer om nog een beetje zicht te houden op de wet- en regelgeving. De agri-notaris helpt graag mee om de puzzel te leggen.

(Dit stuk is geschreven door onze notaris voor de agri-notaris.nl)