Voogdijbenoeming

Voogdijbenoeming

Wie zorgt er voor uw kinderen als er met u iets gebeurt?

Stel, het ergste gebeurt en beide ouders van een gezin komen te overlijden. Als er door de ouders zelf geen voogd is aangewezen, dan bepaalt de rechtbank wat er met de kinderen gebeurt. Is door de ouders het voogdijschap wél vastgelegd, dan wordt de toekomst van de kinderen geregeld zoals de ouders dat wensten. De rol van de rechter is dan eigenlijk uitgespeeld.

Wat gebeurt er precies als er geen voogd is aangewezen? In de wet staat: “De rechtbank benoemt een voogd over alle minderjarigen, die niet onder ouderlijk gezag staan en in wier voogdij niet op wettige wijze is voorzien.” In de praktijk wordt door de rechter vaak een familielid tot voogd benoemd. Als de familie er niet uit komt of als er is geen familie meer is, dan wordt een voogdijinstelling, zoals Bureau Jeugdzorg, aangewezen. Soms wordt daarvoor de Raad voor de Kinderbescherming om advies gevraagd. Kinderen vanaf 12 jaar worden door de rechter “gehoord”. Dat betekent dat zij bij de rechter mogen vertellen wat zij er van vinden. De rechter blijft echter degene die beslist over de benoeming van de voogd en hij of zij bepaalt zelf hoe zwaar de mening van kind meeweegt bij die beslissing.

Dit hoeft niet zo te gaan als u de voogdij zelf regelt. Ouders kunnen in een testament of in een notariële akte één of meerdere voogden aanwijzen, voor het geval dat zij komen te overlijden. Een voogd moet meerderjarig zijn, mag niet onder curatele staan en mag niet lijden aan een geestelijke stoornis.

De voogdij begint echter niet voordat de voogd zich bereid heeft verklaard de voogdij op zich te nemen. Dit bereid verklaren gebeurt door het tekenen van een akte op de griffie van de rechtbank. Een voogd is niet verplicht de voogdij te aanvaarden. Als deze dat niet doet, zoekt de rechter alsnog een ander geschikt persoon of een voogdijinstelling.

Een testament of een notariële akte tot voogdijbenoeming zorgt ervoor dat de toekomst van uw kind geregeld wordt zoals u dat voor ogen heeft. Het is wel belangrijk als u een voogd heeft benoemd, regelmatig na te gaan of de aangewezen voogd nog wel bereid of geschikt is om ook daadwerkelijk voogd te worden.

Mocht u meer informatie willen over hoe u het goed kunt regelen voor uw kinderen, neem dan contact op met uw notaris.